วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

-

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.Eng. (Mechanical Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

แขนงวิชา

  • -
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ - บาท
  • ภาคสมทบ - บาท
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  • เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแม่พิมพ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และ/หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
  • มีผู้ประสงค์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  • - ได้ค่าระดับเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.25 จาก 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า
  • - มีประสบการณ์การทางานและมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ผลงาน