วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

มุ่งผลิตบัณฑิตที่พร้อมปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง โดยสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และสามารถบูรณาการองค์ความรู้สร้างสรรค์งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์แก่สังคม และประเทศ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B. Eng. (Electrical Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 15,000 บาท
  • ภาคสมทบ 25,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัด สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัด สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต หรือ
  • ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเข้าศึกษาด้วยการเทียบโอนหน่วยกิต