วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพในระดับสากล โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B. Eng. (Electrical Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 15,000 บาท
  • ภาคสมทบ 25,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  • รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาเครื่องมือวัดหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต