วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านทฤษฎี และปฏิบัติได้ในงานวิศวกรรมโยธา มีคุณธรรมและจริยธรรมตามความต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างอาคาร ระบบการขนส่งและสาธารณูปโภคต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนา ดังนั้นวิศวกรโยธาจึงเป็นบุคลากรหลักที่สำคัญที่สถาบันการศึกษาต้องผลิตออกมาเพื่อนำความรู้มาใช้พัฒนาประเทศและ แก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู้ทักษะและความสามารถในวิชาชีพวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างดี ตลอดจนมีจรรยาบรรณที่ดีที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B. Eng. (Civil Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 15,000 บาท
  • ภาคสมทบ 25,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ