วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ

Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม ควบคู่ไปกับ การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดแรงงาน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติให้มีความทันสมัย

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ)

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Mechatronics and Automated Manufacturing Systems Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Eng. (Mechatronics and Automated Manufacturing Systems Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 15,000 บาท
  • ภาคสมทบ 25,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต หรือเทียบเท่า หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม