วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

-

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Eng. (Mechanical Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 15,000 บาท
  • ภาคสมทบ 25,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ
  • ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลเรือ ช่างจักรกลหนัก เทคนิคยานยนต์ ช่างกลเกษตร ช่างเครื่องกล ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ หรือเทียบเท่า ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน