วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

-

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมอุตสาหการ )

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ. ( วิศวกรรมอุตสาหการ )

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering ( Industrial Engineering )

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Eng. ( Industrial Engineering )

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 15,000 บาท
  • ภาคสมทบ 25,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ
  • สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการต่อเรือ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน