วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนากำลังคนให้มีคุณสมบัติ พร้อมที่จะประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Eng. (Industrial Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 15,000 บาท
  • ภาคสมทบ 25,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการต่อเรือ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน