วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้าน องค์การและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน ประยุกต์เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ และฮาร์ตแวร์และสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและ การพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงาน

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Eng. (Computer Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 15,000 บาท
  • ภาคสมทบ 25,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า