วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านระบบเครือข่าย ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ และด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจ ในสถานการณ์ของโลกและสังคม เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงาน พร้อมต่อ การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอนาคตได้

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Eng. (Computer Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ/
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายช่างอุตสาหกรรม (ปวช.) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์