วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

Bachelor of Engineering Program in Tool and Die Engineering

ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความรู้ มีทักษะ รักงานวิจัย ใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์)

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Tool and Die Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Eng. (Tool and Die Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 15,000 บาท
  • ภาคสมทบ 25,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน