วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

Bachelor of Engineering Program in Tool and Die Engineering

สร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรู้ มีทักษะ รักงานวิจัย ใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์)

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ.(วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Tool and Die Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Eng. (Tool and Die Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 15,000 บาท
  • ภาคสมทบ 25,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์ - คณิต