วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา

Bachelor of Engineering Program in Maintenance Engineering

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนากำลังคนให้มีคุณสมบัติ พร้อมที่จะประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการบำรุงรักษา )

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมการบำรุงรักษา )

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Maintenance Engineering )

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Eng. (Maintenance Engineering )

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ -
  • ภาคสมทบ 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า