วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

Bachelor of Science Program in Environmental Science and Natural Resources

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและจริยธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ชื่อย่อ (ไทย)
วท.บ. (วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Science (Environmental Science and Natural Resources)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Sc. (Environmental Science and Natural Resources)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์