วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Bachelor of Science Program in Computer Science

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ มีความสามารถในสายวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ (ไทย)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Sc. (Computer Science)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวอทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายศิลป์-คำนวณ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กรอนิกส์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิตจากหลักสูตร 4 ปี