วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Data Science and Information Technology

-

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย)
วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
-

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
-

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • -