วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

Bachelor of Science Program in Business Data Analytics

ผลิตบัณฑิตมืออาชีพที่มีความรู้ มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย)
วท.บ. (การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Science (Business Data Analytics)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Sc. (Business Data Analytics)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตในระดับมัธยมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขา หรือด้านวิชาคอมพิวเตอร์ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือด้านวิชาคอมพิวเตอร์ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน