บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

Bachelor of Business Data Analytics

-

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย)
วท.บ. (การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Science Program (Business Data Analytics)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Sc. (Business Data Analytics)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 12,000 บาท
  • ภาคสมทบ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า(ปวช.)
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า ศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน