News

ราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาลงแปลง 905 ศึกษา/สืบสานงานอนุรักษ์พรรณไม้ ตามรอยพระราชดำริ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนำนักศึกษาและบุคลากรกว่า 60 คน เข้าร่วมโครงการบำรุงรักษาต้นไม้ในแปลง 905 และศึกษาความหลากหลายทางกายภาพ ณ พื้นที่แปลง 905  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนป่าไม้  รวมถึงรู้ค่าการใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่กองการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มาร่วมให้ความรู้ด้านทรัพยากร และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่แปลง 905

ด้าน ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวท รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวว่า พื้นที่แปลง 905 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นพื้นที่สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 20,525 ไร่ประกอบด้วยพรรณไม้นานาชนิด อาทิ อินทนิล ยางนา ผานาง พญาเสือโคร่ง กฤษณา กวาวเครือ กลอย เป็นต้น  ซึ่งราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริในพื้นที่มาตั้งแต่ พ.ศ.2548 โดยปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวท กล่าวอีกว่า ครั้งนี้นักศึกษายังได้ติดตามการเจริญเติบโตของพรรณไม้ที่ได้รับการปลูกและบำรุงรักษา พร้อมร่วมกันปลูกต้นอินทนิล ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มเติมในพื้นที่ด้วย  อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยคาดหวังว่านักศึกษาจะได้เห็นความสำคัญของป่าไม้ รับรู้ถึงประโยชน์ของพรรณไม้และสัตว์ในระบบนิเวศผ่านการเรียนรู้จากห้องเรียนจริง ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ทำให้พร้อมที่จะช่วยกันปกป้อง ฟื้นฟู และรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter