รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

จัดสอบสัมภาษณ์ผ่าน VideoCall หรือผ่านทางโทรศัพท์
เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19
ทางมหาวิทยาลัยจะติดต่อผ่านโทรศัพท์ก่อนเบื้องต้น

โควตา รอบที่ 1 (สิ้นสุดการสมัคร)
TCAS 3 Admission 1 และ Admission 2
(ใช้วุฒิ ม.6 สมัคร)
TCAS 4 Direct Admission (ใช้วุฒิ ม.6 สมัคร)

ติดต่อสอบถาม

ระดับปริญญาตรี และ ระดับ ปวช.
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6303 - 9 , 6636 , 6409
ระดับบัณฑิตศึกษา
เบอร์โทร 02-665-3777 ต่อ 6406

สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ