พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560

รับปริญญา ราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,941 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สอบถามข้อมูล โทร.02-665-3777

 • เกี่ยวกับรายนามบัณฑิต ต่อ 6306
 • กำหนดการซ้อม, การแต่งกาย ต่อ 6408
รับปริญญา ราชมงคลพระนคร
ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560

ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. บัณฑิต ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  http://job.rmutp.ac.th
 2. ผู้จ้าง ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน
  (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา)
  http://job.rmutp.ac.th/employer
 3. บัณฑิต บันทึกภาพใบยืนยันการตอบแบบสอบถามจากหน้าจอ หรือ พิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย
 4. บัณฑิต ตอบแบบสอบถามการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 http://job.rmutp.ac.th/gc/2560/
 5. อาจารย์ผู้ควบคุมแถว ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 http://job.rmutp.ac.th/gc/2560/select.php

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964 หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรืออีเมล software@rmutp.ac.th