ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รักษาราชการแทนอธิการบดี

Acting President
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
Assoc.Prof.Supatra Kosaiyakanont

รองอธิการบดี

Vice-President President
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดี
Asst.Prof.Fuangfah Mekkriengkrai
Vice-President
ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
รองอธิการบดี
Asst.Prof.Sujai Pornjermkul
Vice-President
ดร.พัทรียา เห็นกลาง
ดร.พัทรียา เห็นกลาง
รองอธิการบดี
Dr.Pattareya Henklang
Vice-President
ผศ.ลักขณา จาตกานนท์
ผศ.ลักขณา จาตกานนท์
รองอธิการบดี
Asst.Prof.Lakhana Chatakananda
Vice-President
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
รองอธิการบดี
Dr.Prin Boonkanit
Vice-President

ผู้ช่วยอธิการบดี

Assistant to the President
นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อดศักดิ์
นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์
Miss Rungrudee Trongtorsak
ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
Asst.Prof.Dr.Chayapat Kee-ariyo
นางวรรณวิมล นาคทัด
นางวรรณวิมล นาคทัด
Mrs.Wanwimon Naktad
ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง
ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง
Mrs.Chettaya Kitkerdsang
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
Mr.Krit Jedwanna
นายพิเชษฐ จิรประเสริฐวงศ์
นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์
Mr.Pichet Jiraprasertwong