ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทำเนียบอธิการบดี

รักษาราชการแทนอธิการบดี

Acting President
ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
Asst. Prof. Saharat Wongsisa
Email : saharat.w@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6000

รองอธิการบดี

Vice-President President
รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
Assoc. Prof. Dr. Nattachote Rugthaicharoencheep
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์
Vice-President for Academic Affairs and Faculty Development
E-mail : nattachote.r@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6901
นายปริญญา มากลิ่น
ดร.ปริญญา มากลิ่น
Dr. Parinya Maglin
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
Vice-President for Finance and Assets
E-mail: parinya.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6904
นายปริญญ์ บุญกนิษฐ
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
Dr. Prin Boonkanit
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ
Vice-President for Corporate Development and Cooperative Partnerships
E-mail : prin.b@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6909
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
Mr. Krit Jedwanna
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
Vice-President for Planning and Infrastructure
E-mail : krit.j@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6905
ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
Asst. Prof. Kasidech Sutthivanich
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
Vice-President for Administrative and University Council Affairs
E-mail : kasidech.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6902
ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา
Dr. Nonnaporn Kitisripanya
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
Vice-President for Human Resources Administration
E-mail : pornrungtip.k@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6903

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
Mr. Sampas Suwankere
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาวินัยและธรรมภิบาล
Assistant to the President for Morality and Ethics Promotion, Discipline Development and Good Governance
E-mail : sampas.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6006
นายคมพันธ์ ชมสมุทร
ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร
Dr. Kompan Chomsamutr
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Assistant to the President for Student Development and Alumni Relations
E-mail : kompan.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8135
นายประสงค์ ก้านแก้ว
รศ.ประสงค์ ก้านแก้ว
Assoc. Prof. Prasong Kankaew
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์
Assistant to the President for Academic Affairs and Faculty Development
E-mail : prasong.k@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6006
ผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์
ผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์
Asst. Prof. Pichet Jiraprasertwong
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
Assistant to the President for Quality Assurance
E-mail : pichet.j@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6399
ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์
ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์
Asst. Prof. Kullayot Suwantaroj
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. และวิชาชีพพื้นฐาน
Assistant to the President for Administrative and Vocational Certificate Instruction and Basic Profession Development
E-mail : kullayot.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ
นายสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
Dr. Singkaew Pokterng
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Assistant to the President for Corporate Development and Human Resources Development
E-mail : singkaew.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6006
ผศ.มาโนช รักไทยเจริญชีพ
ผศ.มาโนช รักไทยเจริญชีพ
Asst. Prof. Manote Rakthaicharoencheep
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารกิจการสภามหาวิทยาลัยและองค์การ
Assistant to the President for University Council Affairs and Organization Communication
E-mail : manote.r@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6809
ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ
ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ
Asst. Prof. Kamol Promlawan
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Assistant to the President for Student Development and Alumni Relations
E-mail : kamol.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8156
นายพีรณัฎฐ์  ยาทิพย์
นายพีรณัฎฐ์ ยาทิพย์
Mr.Pheeranadh Yathip
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
Assistant to the President for Financing and Asset Management
E-mail : pheeranadh.y@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6006
วรินทร์ สุดคนึง
ผศ.ดร.วรินทร์ สุดคนึง
Asst.Prof.Dr.Warin Sootkaneung
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและภาคีความร่วมมือ
Assistant to the President for Digital Technology for University Development and Cooperative Partnerships
E-mail : warin.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8196

คณบดี

ผศ.ตร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
E-mail : rungaroon.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 7001
ปิยะธิดา-สีหะวัฒนกุล
นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
E-mail : piyatida.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 5555
อรรถการ สัตยพาณิชย์
ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
E-mail : arttakarn.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6800
ดร.รัตนาวลี ไม้สัก
ดร.รัตนาวลี ไม้สัก
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
E-mail : rattanavalee.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 2001
นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์
ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail : jirasak.t@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 4158
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : natworapol.r@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 4102
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
E-mail : amnat.t@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 1001
ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
รักษาราชการแทน
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
E-mail : kasidech.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6902
นายธานี สุคนธะชาติ
นายธานี สุคนธะชาติ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
E-mail : thanee.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 5005

ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
E-mail : prakorb.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6099
ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี
ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : tanavoot.n@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6784
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการและหุ่นยนต์
E-mail : prin.b@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6613
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
E-mail : sukumal.w@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6300
ดร.วราพร ทองจีน
ดร.วราพร ทองจีน
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
E-mail : waraporn.to@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6056
นายวิเชียร มหาวัน
นายวิเชียร มหาวัน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี
เครื่องประดับไทย และการออกแบบ
E-mail : wichian.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 4212
ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
E-mail : singkaew.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8132