ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทำเนียบอธิการบดี

รักษาราชการแทนอธิการบดี

Acting President
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
Assoc.Prof.Supatra Kosaiyakanont

รองอธิการบดี

Vice-President President
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
Asst.Prof.Fuangfah Mekkriengkrai
Vice-President for Academic Affairs Research and Academic Service
ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Asst.Prof.Sujai Pornjermkul
Vice-President for Finance and Assets
ดร.พัทรียา เห็นกลาง
ผศ.ดร.พัทรียา เห็นกลาง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
Asst.Prof.Dr.Pattareya Henklang
Vice-President for Administrative and University Council Affairs
ผศ.ลักขณา จาตกานนท์
ผศ.ลักขณา จาตกานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Asst.Prof.Lakhana Chatakananda
Vice-President for Student Affairs and Alumni
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Dr.Prin Boonkanit
Vice-President for innovation and technology
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
Mr.Krit Jedwanna
Vice-President for Planning and Infrastructure

ผู้ช่วยอธิการบดี

Assistant to the President
นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อดศักดิ์
นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์
Miss Rungrudee Trongtorsak
ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
Asst.Prof.Dr.Chayapat Kee-ariyo
นางวรรณวิมล นาคทัด
ผศ.วรรณวิมล นาคทัด
Asst.Prof.Wanwimon Naktad
ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง
ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง
Asst.Prof.Chettaya Kitkerdsang
นายพิเชษฐ จิรประเสริฐวงศ์
ผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์
Asst.Prof.Pichet Jiraprasertwong
ผศ.วรินทร์ สุดคนึง
ผศ.ดร.วรินทร์ สุดคนึง
Asst.Prof.Dr.Warin Sootkaneung
น.ส.เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
น.ส.เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
Miss Nerisa Chaisupamangkollarp