ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทำเนียบอธิการบดี

รักษาราชการแทนอธิการบดี

Acting President
ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
Email : saharat.w@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6000

รองอธิการบดี

Vice-President President
รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์
E-mail : nattachote.r@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6901
นายปริญญา มากลิ่น
ดร.ปริญญา มากลิ่น
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
E-mail: parinya.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6904
นายปริญญ์ บุญกนิษฐ
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ
E-mail : prin.b@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6909
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
E-mail : krit.j@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6905
ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
E-mail : kasidech.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ
ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
E-mail : pornrungtip.k@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6903

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : sampas.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ
นายคมพันธ์ ชมสมุทร
นายคมพันธ์ ชมสมุทร
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : kompan.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ
นายประสงค์ ก้านแก้ว
รศ.ประสงค์ ก้านแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : prasong.k@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ
ผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์
ผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : pichet.j@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ
ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์
ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : kullayot.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ
นายสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
นายสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : singkaew.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ
ผศ.มาโนช รักไทยเจริญชีพ
ผศ.มาโนช รักไทยเจริญชีพ
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : manote.r@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ

คณบดี

ผศ.ตร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
E-mail : rungaroon.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 7001
ปิยะธิดา-สีหะวัฒนกุล
นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
E-mail : piyatida.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 5555
อรรถการ สัตยพาณิชย์
ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
E-mail : arttakarn.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6800
ดร.รัตนาวลี ไม้สัก
ดร.รัตนาวลี ไม้สัก
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
E-mail : rattanavalee.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 2001
นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์
ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail : jirasak.t@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 4158
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : natworapol.r@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 4102
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
E-mail : amnat.t@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 1001
ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
E-mail : rattanaphol.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 3001
นายธานี สุคนธะชาติ
นายธานี สุคนธะชาติ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
E-mail : thanee.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 5005

ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
E-mail : prakorb.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6099
ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี
ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : tanavoot.n@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6784
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการและหุ่นยนต์
E-mail : prin.b@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6613
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
E-mail : sukumal.w@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6300
ดร.วราพร ทองจีน
ดร.วราพร ทองจีน
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
E-mail : waraporn.to@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6056
นายวิเชียร มหาวัน
นายวิเชียร มหาวัน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี
เครื่องประดับไทย และการออกแบบ
E-mail : wichian.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 4212
นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์
นางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
E-mail : somjit.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6060