ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อธิการบดี

President
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
Assoc.Prof.Supatra Kosaiyakanont

รองอธิการบดี

Vice-President President
ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
Asst.Prof.Srichan Tolertmongkol
Vice-President for Administrative and University Council Affairs
ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Asst.Prof.Sujai Pornjermkul
Vice-President for Finance and Assets
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Asst.Prof.Fuangfah Mekkriengkrai
Vice-President for Academic Affairs and Research
ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
Asst.Prof.Saharat Wongsisa
Vice-President for Planning and Infrastructure
ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Asst.Prof.Yutthapoom Suwannavej
Vice-President for Student Affairs and Alumni
ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์
ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
Asst.Prof.Rumpa Suvarnabriksha
Vice-President for Academic Services
รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท
รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
Assoc.Prof.Wimonpan Arpavate
Vice-President for Communications and Corporate Image

ผู้ช่วยอธิการบดี

Assistant to the President
ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์
ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์
Dr.Suwanna Klomjit
ดร.พัทรียา เห็นกลาง
ดร.พัทรียา เห็นกลาง
Dr.Pattareya Henklang
ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
Asst.Prof.Dr.Chayapat Kee-ariyo
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
Dr.Prin Boonkanit
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
Mr.Krit Jedwanna
นางประดิษฐา นาครักษา
นางประดิษฐา นาครักษา
Mrs.Praditta Narkrugsa