ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (4 ภาคการศึกษา) 3.00 ขึ้นไป

การรับสมัคร

 • ทางเว็ปไซต์ที่ www.rmutp.ac.th  หรือ  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
 • สมัครด้วยตนเองที่ คณะบริหารธุรกิจ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 4. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา)
 5. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

การสอบคัดเลือก

วิชาสามัญ

 • ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ

วิชาพื้นฐานวิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ

 • ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาการบัญชี ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาการตลาด และความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ