ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

Doctor of Engineering Program in Sustainable Industrial Management Engineering

-

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.ด.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Doctor of Engineering Program in Sustainable Industrial Management Engineering

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
D.Eng.

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน)(อยู่ระหว่างจัดทำ)

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • -
  • -

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตหรือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังนี้
1. ผลการสอบ RMUTP English Proficiency Test ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 75 จาก 120 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการสอบRMUTP English Proficiency Test ได้ที่เว็ปไซต์ http://lc.offpre.rmutp.ac.th/?page_id=418 สำหรับผู้มีคะแนน 70 – 74 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาต่อได้ แต่ต้องมีผลการสอบ RMUTP English Proficiency Test คะแนน ไม่ต่ำกว่า 75 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์

2. ผลสอบ TOEFL
2.1 Paper-based Test (PBT) หรือ Institutional Testing Program (ITP) ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 450 สำหรับผู้ที่มีคะแนน 400 – 449 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาต่อได้ แต่ต้องมีผลการสอบ Paper-based Test(PBT) หรือ Institutional
Testing Program (ITP) คะแนนไม่ต่ำกว่า 450 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
2.2 Internet-based Test (iBT) ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 60 สำหรับผู้ที่มีคะแนน55 – 59 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาได้ แต่ต้องมี ผลการสอบ Internet-based Test (iBT) คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 ก่อนสอบหัวข้อ วิทยานิพนธ์

3. ผลสอบ IELTS ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 5.0 สำหรับผู้ที่มีคะแนน 4.0 – 4.5 ให้มีสิทธิ์ใช้คะแนนสมัครเข้าศึกษาได้ แต่ต้องมีผลการสอบ IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.0 ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์