บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Bachelor of Business Administration Program in Management

-

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.ม.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Business Administration

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.B.A.

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

แขนงวิชา

  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • การเงิน
  • สารสนเทศธุรกิจ

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ - บาท
  • ภาคสมทบ - บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา ทั้งในหรือนอกประเทศที่ได้รับรองวิทยฐานะจาก ก.พ.