บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

Bachelor of Business Administration Program in Information System

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจดิจิทัล บนพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ"

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Information System)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Information System)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน