บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ

Bachelor of Business Administration Program in Information System

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านระบบสารสนเทศ บนพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ ตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Information System)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Information System)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
บริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • วิชาพัฒนาซอฟต์แวร์
  • วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • วิชาการจัดการระบบสารสนเทศ

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคปกติ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน