บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Bachelor of Business Administration Program in Business English

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ บนพื้นฐาน ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ มี ความสามารถพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพด้านการจัดการทั้งภาครัฐและเอกชนดังปรัชญาของ คณะบริหารธุรกิจที่กล่าวว่า “สร้างบัณฑิตสู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี นำบริหารธุรกิจสู่โลกสากล”

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Business English)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Business English)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 12,000 บาท
  • ภาคสมทบ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือเทียบเท่า