บัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accountancy

มุ่งมั่นผลิตบัญชีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพควบคู่กับจริยธรรมพร้อมสู่โลกอาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)
บช.บ.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Accountancy

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Acc.

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
บัญชีบัณฑิต (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน