บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี

Bachelor of Accountancy Program

มุ่งมั่นผลิตบัญชีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพควบคู่กับจริยธรรม ที่พร้อมเผชิญ การแข่งขันในเวทีอาเซียนและระดับสากล

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)
บช.บ.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Accountancy

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Acc. (Mechanical Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีบัณฑิต (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีบัณฑิต (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน