เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) วิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า

Bachelor of Technology Program in Garment Technology (Continuing Program)

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเสื้อผ้า)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (เทคโนโลยีเสื้อผ้า)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Garment Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Garment Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ - บาท
  • ภาคสมทบ - บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบเครื่องแต่งกายหรือเทียบเท่า