เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

Bachelor of Technology Program in Fashion and Textile Design

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการปฎิบัติงาน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Fashion and Textile Design)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Fashion and Textile Design)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (รายละเอียดฉบับเต็ม)
เเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (รายละเอียดฉบับย่อ)

วิชาเอก

  • ออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)