เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

Bachelor of Technology Program in Fashion and Textile Design

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Fashion and Textile Design)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Fashion and Textile Design)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า