เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

Bachelor of Technology Program in Packaging Design

เทคโนโลยีสร้างคุณค่า การศึกษาสร้างคน สู่สากลด้วยปัญญา

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ์)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Packaging Design)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Packaging Design)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาออกแบบทุกแขนงงาน