ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

จำนวนเงินจัดสรร

 • เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่าตามค่าลงทะเบียนของนักศึกษา จำนวน 1 ภาคเรียน

เงือนไขในการขอรับทุน

 • นักศึกษาต้องช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย
 • หากมีการตรวจสอบพบว่า ผู้ขอรับทุนให้ข้อมูลเท็จ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกการให้ทุน และตัดสิทธิจากทุนการศึกษาทุกประเภท

คุณสมบัติ

 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนจากที่อื่น ยกเว้น กยศ., กรอ.

วิธีการสมัคร

ทุนการศึกษาเรียนดี

จำนวนเงินจัดสรร

 • เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า จำนวน 10,000 บาท

เงือนไขในการขอรับทุน

 • นักศึกษาต้องช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

 • มีผลการเรียนที่ดีที่สุดในแต่ละชั้นปีของทุกคณะ (ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

วิธีการสมัคร

ทุนการศึกษากิจกรรมดีเด่น

จำนวนเงินจัดสรร

 • เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า จำนวน 10,000 บาท

เงือนไขในการขอรับทุน

 • นักศึกษาต้องช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

 • เป็นสมาชิกในองค์การนักศึกษา เช่น ประธาน, รองประธาน เลขาฯ เป็นต้น
 • เป็นนักกิจกรรมที่มีจิตอาสา

วิธีการสมัคร

ทุนการศึกษาบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงหรือดนตรีเด่น

จำนวนเงินจัดสรร

 • เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า จำนวน 10,000 บาท

เงือนไขในการขอรับทุน

 • นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาตามระยะเวลาที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรที่เรียน (ยกเว้น ภาคฤดูร้อน)
 • กรณีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกยกเลิกและสิ้นสุดข้อตกลงการเป็นนักศึกษาทุน
 • นักศึกษาต้องเข้าร่วมทำการแสดงในกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีวินัย
 • มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

วิธีการสมัคร

ทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดี

จำนวนเงินจัดสรร

 • เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า ตลอดหลักสูตร และค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท

เงือนไขในการขอรับทุน

 • -

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75
 • มีผลงานการทำกิจกรรมด้านจิตอาสา

วิธีการสมัคร

ทุนการศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น

จำนวนเงินจัดสรร

 • เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า

เงือนไขในการขอรับทุน

 • นักศึกษาจะต้องลงทำการแข่งขันกีฬาให้กับทางมหาวิทยาลัย
 • นักศึกษาต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกยกเลิกและสิ้นสุด
 • นักศึกษาต้องฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่ำเสมอ
 • นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติ

 • มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่น เช่น เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ, นักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ, นักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น
 • มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร
 • ไม่เป็นผู้ทำผิดวินัยหรือทำผิดกฎหมาย

วิธีการสมัคร

ทุนการศึกษาภายนอกบริษัท, มูลนิธิ, หน่วยงานอื่นๆ

จำนวนเงินจัดสรร

 • ตามแหล่งทุนที่กำหนด

เงือนไขในการขอรับทุน

 • ตามแหล่งทุนที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • ตามแหล่งทุนที่กำหนด

วิธีการสมัคร