ทำเนียบอธิการบดี

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย

รศ.ดวงสุดา เตโชติรส
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมัยที่ 1 2548 – 2552
สมัยที่ 2 2552 – 2556
ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ
ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 1
15 ส.ค. 2556 – 10 ก.พ. 2557
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2
11 ก.พ. 2557 – 9 ส.ค. 2557
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 3
10 ส.ค. 2557 – 30 พ.ย. 2557
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2
1 ธ.ค. 2557 – 2563