เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Bachelor of Technology Program in Multimedia Technology

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มุ่งผลิตบัณฑิตด้าน สื่อสารมวลชนที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และเป็นผู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ สังคม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักวิชาสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีที่ ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Multimedia Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Multimedia Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
    เทียบเท่า