เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

Bachelor of Technology Program in Radio and Television Broadcasting Technology

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มุ่งมั่นที่จะผลิต บัณฑิตด้านสื่อสารมวลชนที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และเป็นผู้ที่ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักวิชาสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Radio and Television Broadcasting
Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Radio and Television Broadcasting Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า