เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น

Bachelor of Technology Program in Fashion Merchandising Technology

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้วยเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น เพื่อเพิ่มพูนผลผลิต และคุณภาพของงานด้านการจัดการสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Fashion Merchandising Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B. Tech. (Fashion Merchandising Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่า