ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Bachelor of Science in Technical Education Program in Electrical Engineering

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสายวิชาชีพครูให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี รองรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อย่อ (ไทย)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Science in Technical Education (Electrical Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.S.Tech.Ed. (Electrical Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power Engineering)
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (Electronic and Telecommunication Engineering)
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือศิลป์คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือเทียบเท่า