ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Bachelor of Science in Technical Education Program in Computer

ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถทั้งศาสตร์การสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อนำไปพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ (ไทย)
ค.อ.บ. (คอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Science in Technical Education (Computer)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.S.Tech.Ed. (Computer)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือศิลป์คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือเทียบเท่า