คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

Bachelor of Home Economics Program in Food Service Industry

จัดเตรียมนักศึกษา ให้มีทักษะ และความรู้ที่จำเป็นในด้านอุตสาหกรรมการบริการอาหารที่ทันสมัย

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)

ชื่อย่อ (ไทย)
คศ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Home Economics (Food Service Industry)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.H.E. (Food Service Industry)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน