คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

Bachelor of Home Economics Program in Foods and Nutrition

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านอาหารและโภชนาการที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อตอบสนองความ ต้องการของตลาดแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ทักษะ และจริยธรรมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)

ชื่อย่อ (ไทย)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Home Economics (Foods and Nutrition)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.H.E. (Foods and Nutrition)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยการเทียบโอนผลการเรียน