คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

Bachelor of Home Economics Program in Foods and Nutrition

นักคหกรรมศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการที่มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาหาร เพื่อพัฒนาสุขภาพตนเอง ครอบครัว สังคม และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)

ชื่อย่อ (ไทย)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Home Economics (Foods and Nutrition)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.H.E. (Foods and Nutrition)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกประเภทวิชา
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง