คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

Bachelor of Home Economics Program in Fashion Clothing and Textile Design

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการออกแบบแฟชั่นและการทำแบบตัดเสื้อผ้า มีความ มั่นใจในการคิดและสร้างสรรค์ผลงาน การประยุกต์ดัดแปลง การผลิตเสื้อผ้า เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อม ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านแฟชั่นเสื้อผ้าและการทำแบบตัดเสื้อผ้า

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย)

ชื่อย่อ (ไทย)
คศ.บ. (ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Home Economics (Fashion Clothing and Textile Design)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.H.E. (Fashion Clothing and Textile Design)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายหรือ
    เทียบเท่า