คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Home Economics Program in Home Economics Business Administration (Continuing Program)

นักคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นนักคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสืบสานงานฝีมือในศิลปวัฒนธรรมไทย ใฝ่รู้คุณธรรม ดำเนินธุรกิจตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย)
คศ.บ. (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Home Economics (Home Economics Business Administration)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.H.E. (Home Economics Business Administration)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง) (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง) (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คหกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง