คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

Bachelor of Home Economics Program in Home Economics Business Administration

นักคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นนักคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสืบสานงานฝีมือในศิลปวัฒนธรรมไทย ใฝ่รู้คุณธรรม ดำเนินธุรกิจตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย)
คศ.บ. (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Home Economics (Home Economics Business Administration)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.H.E (Home Economics Business Administration)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชา