คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

Bachelor of Home Economics Program in Home Economics Business Administration

มุ่งบูรณาการองค์ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สู่การเป็นนักปฏิบัติ นักวิชาการ นักวิจัย นักธุรกิจเพื่อพัฒนางานคหกรรมศาสตร์สู่สากล เน้นจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อความ เป็นอัตลักษณ์ทางคหกรรมศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย)
คศ.บ. (การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Home Economics (Home Economics Business Administration)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.H.E (Home Economics Business Administration)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน