คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Home Economics Program in Home Economics

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย)
คศ.ม.(คหกรรมศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Home Economics (Home Economics)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.H.E.(Home Economics)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • -
  • -

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในหรือนอกประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางคหกรรมศาสตร์อย่างน้อย 1 ปี หรือ จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)