รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ม.3) หรือเทียบเท่าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2836 3000 ต่อ 4100 และประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี, การตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2665 3555 ต่อ2101-3 สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.rmutp.ac.th/ หรือ สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 26มีนาคม – 3เมษายน 2558 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์(ถนนพิบูลย์สงคราม)สำหรับประเภทวิชาอุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจ(ถนนพิษณุโลก) สำหรับประเภทวิชาพาณิชยกรรม