ศึกษาต่อ-ค่าใช้จ่าย ป.ตรี สมทบ

ปริญญาตรี ภาคสมทบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กำหนดอัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึการะดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ดังนี้

  1. ค่าบำรุงการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะศิลปศาสตร์

ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 14,500 บาท
ภาคฤดูร้อน 6,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 7,250 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 17,500 บาท
ภาคฤดูร้อน 6,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 7,250 บาท

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 14,500 บาท
ภาคฤดูร้อน 6,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 7,250 บาท

* กรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ และลงทะเบียนไม่เกินภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ให้เสียค่าบำรุงการศึกษาครึ่งหนึ่ง

2. ค่าลงทะเบียน

หน่วยกิตบรรยาย หน่วยกิตละ  150 บาท
หน่วยกิตปฏิบัติ หน่วยกิตละ 200 บาท

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. ค่าระเบียนและใบสมัครสอบคัดเลือก 100  บาท
2. ค่าสมัครสอบคัดเลือก 200  บาท
3. ค่าตรวจโรคและค่าเอ็กซเรย์ 200  บาท
4. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 500  บาท
5. ค่าสอบพิเศษวิชาละ 100  บาท
6. ค่าใบรายงานผลการศึกษา ชุดละ  50 บาท
7. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,200  บาท
8. ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษละ 300  บาท
9. ค่าเปลี่ยน เพิ่ม ลดรายวิชา ครั้งละ 50  บาท
10. ค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด วันละ    50  บาท
(ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)
ไม่เกิน  500 บาท
11. ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 100  บาท
12. ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 300  บาท
13. ค่าใบแทนหนังสือรับรอง ฉบับละ  50  บาท
14. ค่าหนังสือรับรอง ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับละ  50  บาท
15. ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ  500  บาท
16. ค่าบำรุงห้องสมุด* ภาคการศึกษาละ  200  บาท
ภาคฤดูร้อน ภาคละ 100 บาท
17. ค่าบริการการใช้คอมพิวเตอร์* ภาคการศึกษาละ  500  บาท
(ยกเว้นการเก็บในภาคฤดูร้อน)

* ให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ข้อ 16 และ ข้อ 17 ในภาคการศึกษาที่ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา และการฝึกงานวิชาชีพ