การประกันอุบัติเหตุ

การประกันอุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการทำประกันอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ภายใต้ความสมัครใจของนักศึกษา การจัดเก็บเงินค่าประกันอุบัติเหตุเก็บจากนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทุกชั้นปี โดยจัดเก็บเป็นรายปีในวันลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกของแต่ละปีการศึกษา ในอัตราคนละ 200 บาทต่อปี ให้มีระยะเวลาคุ้มครองปีต่อปี ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ขอรายละเอียดความคุ้มครอง)