ศึกษาต่อ-ค่าใช้จ่าย-ป.โท ครุศาสตร์ สมทบ

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดอัตราการเก็บเงินรายได้ในการจัดการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ.2552 ดังนี้

ค่าระเบียบการ ใบสมัคร และค่าสมัครสอบคัดเลือก           500         บาท

ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่าย

ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 30,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,500  บาท
2. ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 100  บาท
3. ค่าสอบประมวลผลความรู้ต่อครั้งต่อชุดวิชา 1,500  บาท
4. ค่าใบรายงานผลการศึกษา 100  บาท
5. ค่าเปลี่ยน เพิ่ม ลดรายวิชา ครั้งละ 100  บาท
6. ค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด วันละ  100  บาท
(ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)
ไม่เกิน  1,000 บาท
7. ค่าใบแทนหนังสือรับรอง 100 บาท
8. ค่าหนังสือรับรอง ฉบับภาษาอังกฤษ 100  บาท
9. ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา 1,000  บาท
10. ค่าใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ  500  บาท
11. ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต 1,500  บาท
12. ค่าบำรุงห้องสมุดและค่าบริการอินเตอร์เน็ต ภาคการศึกษาละ  1,500  บาท
ภาคฤดูร้อน ภาคละ 750 บาท
13. ค่าขอแก้ไขหลักฐานการศึกษา รายละ  100  บาท
14. ค่าย้ายสาขาวิชาเอก 2,000  บาท
15. ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรละ 6,000  บาท
16. ค่าสมัครสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 9,000  บาท
17. ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 3,000  บาท
18. ค่าธรรมเนียมทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งละ 500  บาท