Slider

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรง (ใช้วุฒิ ม.3 ในการสมัคร)

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 18 มีนาคม 2562

รอบการสมัคร ปวช.
รอบการสมัคร ป.ตรี
รอบการสมัคร ป.ตรี (TCAS)
กำหนดการและเกณฑ์การสมัคร
ระดับ ปวช.
ใช้วุฒิ ม.3 ในการสมัคร

คลิก

กำหนดการและเกณฑ์การสมัคร
ระดับ ป.ตรี
ใช้วุฒิ ปวช. - ปวส. ในการสมัคร

คลิก

กำหนดการและเกณฑ์การสมัคร
ระดับ ป.ตรี(TCAS)
ใช้วุฒิ ม.6 ในการสมัคร

คลิก

กำหนดการและเกณฑ์การสมัคร
ระดับ บัณฑิตศึกษา
ป.โท , ป.เอก

คลิก

การติดต่อสอบถาม

 Facebook Inbox : RmutpFB
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระเบียบการ กฎเกณฑ์การสมัคร กำหนดการรับสมัครต่าง ๆ
โทร 02-665-3777 ต่อ 6302 - 6308
 โทรสอบถามเกี่ยวกับ ระบบการสมัคร ไม่สามารถกดยืนยันสมัครได้ พิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้
โทร 02-665-3777 ต่อ 6636

** หากสาขาวิชาใดมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต่ำกว่า 15 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น **