อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Industrial Technology Program in Electrical Engineering (Continuing Program)

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อ ตอบสนองต่อตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อย่อ (ไทย)
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Industrial Technology (Electrical Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Ind.Tech. (Electrical Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

แขนงวิชา

  • วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (Electronic and Telecommunication Engineering)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า