อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Science in Technical Education Program in Mechanical Engineering

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานอย่าง มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อย่อ (ไทย)
อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Industrial Technology (Industrial Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Ind.Tech. (Industrial Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

แขนงวิชา

  • วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
  • วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างยนต์ ช่างเทคโนโลยีการผลิต ช่างท่อและประสาน ช่างกลเรือ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างเครื่องมือกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างออกแบบการผลิตและช่างโลหะวิทยา หรือ เทียบเท่า
  • แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องจักรกลหนัก ช่างเครื่องกลการเกษตร หรือ เทียบเท่า