ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

Master of Arts Program in Marketing Communication

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดให้ได้รับคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระบบการอุดมศึกษาที่เป็นสากล มีคุณภาพตรงกับความต้องการและความคาดหวังของประเทศ และผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีทางวิชาการ มีความสามารถในการวิจัย รวมทั้งมีประสบการณ์ในทางวิชาชีพด้านการสื่อสารการตลาด เป็นมหาบัณฑิต ที่มีทักษะในการบริหารจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม และอารยธรรมที่เป็นสากล มีความสนใจใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในระดับประเทศ และนานาชาติ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด)

ชื่อย่อ (ไทย)
ศศ.ม. (การสื่อสารการตลาด)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Arts (Marketing Communication)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.A. (Marketing Communication)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

แขนงวิชา

  • -
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ - บาท
  • ภาคสมทบ - บาท
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  • ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร