วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Master of Engineering Program in Electrical Engineering

มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความรู้ ในการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Engineering (Electrical Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.Eng. (Electrical Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

แขนงวิชา

  • -
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ - บาท
  • ภาคสมทบ - บาท
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมระบบควบคุม และวิศวกรรมการวัดคุม หรือสาขาเทียบเท่า ซึ8งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
  • มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
  • มีค่าระดับคะแนนเฉล8ียไม่ตํ8ากว่า 3.50 จากระดับ 4.00 และผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ และ/หรือในการประชุมทางวิชาการทีมีรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(Proceedings) จำนวน 1 เรื่องขึ้นไป ทัNงนีNวารสารวิชาการและรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ข้างต้น ต้องเป็นที8ยอมรับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเป็นวารสารที8ยอมรับตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามนีNให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร