วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม ควบคู่ไปกับการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดแรงงาน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติให้มีความทันสมัยและสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)

ชื่อย่อ (ไทย)
ววศ.บ. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Eng. (Mechatronics Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 15,000 บาท
  • ภาคสมทบ 25,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า