วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านสิ่งแวดล้อม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

ชื่อย่อ (ไทย)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Sc. (Environmental Science and Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์